Regulamin


REGULAMIN WYDARZENIA FIND YOUR SENSE


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wydarzenia Find Your Sense (dalej „Regulamin”) określa zasady, czas trwania, sposób informowania, zakres  i warunki na jakich odbywa się wydarzenie Find Your Sense (dalej „Wydarzenie”).
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą pod adresem: pl. Politechniki 1 p. 142, 00-661 Warszawa (dalej „Organizator”).
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-21 maja 2021 r. w formie zdalnej.
 4. Wydarzenie składać się będzie z Webinarów i Warsztatów online.
 5. Webinar to format szkolenia przeprowadzanego za pośrednictwem “platformy”, umożliwiający zdobycie wiedzy i dyskusję (dalej „Webinar”).
 6. Warsztat online to zajęcia praktyczne umożliwiające zdobywanie umiejętności lub ich doskonalenie (dalej „Warsztat”).
 7. Celem Wydarzenia jest umożliwienie studentom zapoznania się z tematyką self-care i pięciu podstawowych zmysłów. Wydarzenie ma również na celu  budowanie świadomości wśród studentów o codziennych problemach dotyczących osób zmagających się z niepełnosprawnością oraz sposobów na dbanie o swoje zdrowie psychiczne.
 8. Strona internetowa Wydarzenia znajduje się pod adresem: findyoursense.pl (dalej „Strona Internetowa”).
 9. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt.fys@best.pw.edu.pl

  § 2

  ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU
 1. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny, bezpłatny i otwarty. Uczestnikiem Wydarzenia może być osoba posiadająca aktualny status studenta Uczelni Wyższej w Warszawie (dalej „Uczestnik”).
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest uzupełnienie formularza zapisów on-line (dalej ,,Formularz’’) zamieszczonego na Stronie Internetowej oraz na fanpage’u BEST Warsaw na facebooku: www.facebook.com/BEST.WARSAW
 3. Zapisy na Wydarzenie trwają od 07.05.2021 r. do 13.05.2021 r. poprzez Formularz.
 4. Liczba miejsc na każdy warsztat wynosi 20 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. O przyjęciu na Warsztat Uczestnik zostanie poinformowany poprzez adres e-mail podany w Formularzu nie później niż do 14.05.2021 r.
 6. Liczba miejsc na każdy Webinar jest nieograniczona.
 7. Uczestnik może się zapisać na dowolną liczbę Warsztatów i Webinarów.
 8. Organizator zapewnia Uczestnikom Warsztatów niezbędne do udziału materiały. Pozostałe przedmioty, w które powinni się zaopatrzyć Uczestnicy zostaną przedstawione mailowo nie później niż trzy dni przed Wydarzeniem.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i uszkodzenia materialne powstałe podczas wykonywania przez Uczestnika prac warsztatowych.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowotny Uczestnika i uszczerbki na zdrowiu spowodowane podczas używania materiałów przeznaczonych do części warsztatowej. Uczestnik jest zobowiązany do stwierdzenia, czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Wydarzeniu.

  § 3

  PRZEBIEG WYDARZENIA
 1. Wydarzenie odbędzie się zgodnie z harmonogramem udostępnionym na Stronie Internetowej oraz na wydarzeniu na Facebooku do dnia 07.05.2021 r. .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
 3. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do platformy, na której będzie odbywać się Wydarzenie.
 4. Linki do Webinarów i Warsztatów zostanie przesłany Uczestnikom na podany w Formularzu adres e-mail.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do stawienia się na platformie Wydarzenia w podanym terminie.
 6. Nick na platformie, wiadomości na chacie tekstowym oraz praca wykonywana podczas Wydarzenia nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sloganów faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych i tym podobnych, zabronionych przez polskie prawo zgodnie z art. 196, art. 256 i art. 257 Kodeksu Karnego (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 7. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania urządzenia ze sprawną kamerą i mikrofonem oraz zainstalowania na nim platformy, na której odbędzie się Wydarzenie.

  § 4

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do projektów stworzonych podczas Wydarzenia są ich autorzy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć z Wydarzenia na Stronie Internetowej, a także na Fanpage’u BEST Warsaw i Fanpage’u Wielkiego Studenckiego Balu Karnawałowego Karnavauli oraz w przyszłych ofertach i materiałach promocyjnych Wydarzenia.

  § 5

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej „Dane”) jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą pod adresem pl. Politechniki 1, p. 142, 00-661 Warszawa.
 2. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji, promocji i poprawnego przeprowadzenia Wydarzenia oraz ankiety końcowej dla Uczestników Wydarzenia.
 3. Dane będą przechowywane do miesiąca po zakończeniu Wydarzenia.
 4. Uczestnik, biorąc udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na użycie zdjęć i filmów przesłanych przez niego do Organizatora oraz na użycie zdjęć i filmów zawierających wizerunek Uczestnika i powstałych w trakcie Wydarzenia w mediach społecznościowych BEST Warsaw, w materiałach promocyjnych BEST Warsaw oraz przez partnerów Wydarzenia w celach promocyjnych przez okres 2 lat.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich Danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych, do zażądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  § 6

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2021 r.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty Wydarzenia, a wszelkie roszczenia z tego tytułu nie będą rozpatrywane.
 4. Poprzez zgłoszenie udziału w Wydarzeniu Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Pełna treść Regulaminu znajduje się na Stronie Internetowej.